Ærede rett

- Jordskiftekandidaten som prosessfullmektig

Adgangen til å opptre som prosessfullmektig for en part er i utgangspunktet ganske vid etter norsk rett. Men med en gang vedkommende søker å gjøre dette til en leveveg, setter loven en stopper for det gjennom bestemmelsen i Tvistemålsloven §44 andre ledd:


"Som prosessfullmektig i andre tilfeller kan foruten advokater og personer som nevnt i annet ledd første punktum brukes enhver myndig person. Retten skal likevel tilbakevise vedkommende dersom vedkommende søker erverv ved å opptre for andre i rettergang eller er ansatt som betjent hos noen som gjør det."

De som kommer inn under bestemmelsene i Domstolsloven §218, kan imidlertid utøve rettshjelpsvirksomhet som en leveveg. Rettshjelpvirksomhet defineres i første ledd som "ervervsmessig eller stadig yting av rettshjelp".

Hovedregelen er at det er advokater som kan utøve rettshjelpvirksomhet, men i bestemmelsens andre ledd er det gjort en del unntak. For oss jordskiftekandidater er særlig annet ledd punkt 3 av betydning:Med bakgrunn i denne bestemmelsen kan du som jordskiftekandidat søke om å få tillatelse til å drive rettshjelpvirksomhet innenfor jordskifterettens område. Men merk deg at den videre adgangen til å tilby rettergangsbistand, altså være prosessfullmektig, er fortsatt litt begrenset, jfr. 4. ledd:

"Den som yter rettshjelp etter annet ledd kan ikke yte rettshjelp under rettergang med mindre vedkommende har rett til å være prosessfullmektig eller forsvarer i medhold av lov eller etter særskilt tillatelse fra retten i den enkelte sak."


Dette betyr at før vi starter som prosessfullmektig i en jordskiftesak, må vi henvende oss til retten og be om å bli godkjent som prosessfullmektig for parten. Retten vil i praksis ofte rådføre seg med motparten før avgjørelsen tas.

Meg bekjent er det bare to jordskiftekandidater som har denne tillatelsen til å utøve rettshjelp innenfor jordskifterettens område; Sveinung Kleppa og undertegnede. Tilsynsrådet har ingen fullstendig oversikt de heller.

Søknaden med vedlagt politiattest og vitnemål sendes til Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. Mer om disse finner du på nettsiden www.tilsynet.no. Søknadene blir individuelt og konkret behandlet av Tilsynsrådets sekretariat.

Ved behandlingen av min søknad, sa Tilsynsrådet i svarbrevet at "T ilsynsrådet har særlig lagt vekt på at De har dokumentert relevant grunnutdanning." Min erfaring som dommer i jordskifteretten var ikke fremhevet og derfor trolig ikke avgjørende for utfallet av søknaden.

Dersom søknaden innvilges, er tillatelsen livsvarig. Advokatbevillingsnemden kan, etter domstolloven § 219 tredje ledd, nedlegge forbud mot at en rettshjelper yter rettshjelp etter §218 annet ledd nr 3, dersom man har gjort eller gjør seg skyldig i forhold som gjør en uskikket eller uverdig til å yte rettshjelp eller man overtrer bestemmelser gitt i medhold av domstolloven §219 første eller annet ledd, eller vilkår eller begrensninger som nevnt i første ledd 4. punktum.

Advokatforskriften, en forskrift av 20. desember 1996, gir utførlige regler om det å drive rettshjelpvirksomhet. Her er de tingene vi som aktivt driver "jordskifterettshjelp" må huske på:

- Gi skriftlig melding om oppstart av virksomhet til Tilsynsrådet, før virksomheten settes i gang, jfr. advokatforskriften §1-1.

- Holde Tilsynsrådet orientert om kontoradressen for sin virksomhet, jfr. advokatforskriften §1-2.

- Stille sikkerhet for erstatningsansvar man kan pådra seg ved utøvelse av virksomheten, jf.r advokatforskriften §2-8.

- Betale bidrag til Tilsynsrådet i samsvar med advokatforskriften §4-3. I 2005 var dette kr 1 700,-.

- Engasjere en revisor i samsvar med advokatforskriften §3a-15, jfr. §3a-9.

Man kan velge å la tillatelsen være "sovende". Da stilles det ikke krav til betaling, revisjon og sikkerhetsstillelse. Når man ønsker å aktivere den og starte virksomheten, slår disse kravene inn igjen.