Saker i jordskifteretten

Vet du nøyaktig hva du eier og hvor grensene går? Har du et ryddig og godt forhold til naboene dine? Kan du bruke eiendommen uten at det fører til problemer for deg selv eller andre? Noen trenger hjelp til å finne eller få bestemt grenser, mens andre kanskje har kjørt seg fast i samarbeid om en vei. Jordskifteretten er en særdomstol som løser slike og tilsvarende problemer med fast eiendom.

Domstolenes regler for saksbehandling gjelder også for jordskifterettene, men prosessen i jorskifteretten kan i mange tilfeller oppleves som mer uformell og vennligere. Lang erfaring med selvprosederende parter har gjort jordskiftedommerne vante med å veilede partene, slik at saken får en riktig avgjørelse ut fra de faktiske forhold og de aktuelle regler. Det legges med andre ord til rette for at parter kan stille i retten uten å bruke advokater.

Sakene som behandles ved jordskifterettene, er svært forskjellige både i innhold og omfang. Felles for alle sakene er at de omhandler problemer til eiendom og rettigheter knyttet til fast eiendom. Variasjonen i sakstyper gjort det derfor vanskelig å beskrive saksgangen generelt, men for å få et inntrykk av hvordan arbeidet foregår, skisseres følgende sak som omhandler konflikter i bruken av en privat vei.

  • Etter lengre tids uoverenstemmelser, bestemmer en person seg for å finne en løsning på konflikten. Han krever en jordskiftesak hos den lokale jordskifteretten.
  • Etter at kravet er innkommet hos jordskifteretten, blir de øvrige brukerne av veien gjort kjent med kravet, og får samtidig anledning til å komme med merknader.
  • Jordskifteretten innkaller deretter til et saksforberedende rettsmøte, hvor partene informerer om problemet og mottar informasjon om hva jordskifteretten kan bistå med. Eventuelle tvister avdekkes gjerne i saksforberedelsen. Dommeren forsøker gjerne å forlike saken, noe dommeren forsåvidt gjør underveis i hele saksgangen.
  • Etter en viss tid innkaller jordskifteretten til hovedforhandling i saken. Tema for møtet er å løse tvistene, og for å drøfte med partene en mulig ordning på veibruken. Partene redegjør for sine standpunkt, og viser til dokumenter etc. som de ønsker jordskifteretten skal bygge sin avgjørelse på. Som regel har jordskiftedommeren med seg to meddommere i hovedforhandlingen.
  • Eventuelle tvister løses enten ved at partene forlikes, eller at jordskifteretten avgjør tvisten i en dom eller et rettsfastsettende vedtak. En avgjørelse fra jordskifteretten kan forventes kort tid etter avsluttet hovedforhandling. Avgjørelsen kan settes til forhånds påanke.
  • Videre får partene tilsendt ulike utkast til regler for bruken av veien (bruksordningsregler), som de kan uttale seg til. Med utgangspunkt i uttalelsene, kan jordskifteretten enten avslutte saken uten nytt møte med partene, eller innkalle partene til avsluttende rettsmøte før den vedtar regler for organsisering og bruk av veien.
  • Jordskifterettens avgjørelse (rettsbok med eventuelt tilhørende kart) blir så forkynt partene, sammens med en orientering om ankereglene. Dersom saken ikke ankes, blir jordskifterettens avgjørelse bindende, og samtlige parter må innrette seg etter avgjørelsen.

Kostnadene med en slik sak er relativt sett beskjedne. Antakeligvis vil jordskifterettens kostnader beløpe seg til ti-femten tusen kroner i den skisserte saken, som i hovedregel blir å fordele på samtlige parter etter nytte.

Fordelen med jordskifte er at en i samme instans får rettslig avklaring av opprinnelige eiendomsforhold, fastlegging av framtidige eiendoms- og bruksforhold, samt fysisk avmerking og kartlegging av nye grenser. Dermed slipper en å forholde seg til flere ulike instanser. I tillegg er saksgangen tilrettelagt for selvprosederende parter, slik at den oppleves som vennlig og rimelig. Imidlertid er den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden lengre enn den burde være, men utviklingen går i rett retning. Lovbestemte frister gjør at sakene drøyer noe i tid, men et sterkt fokus på reduksjon av den totale saksbehandlingstid har medført at restansene aldri har vært mindre og alderen på avslutta jordskiftesaker kortere. Saksbehandlingstiden for den enkelte sak avhenger dog veldig av hvor omfattende saken er. Mer informasjon om saksgangen finnes på jordskifterettens hjemmeside, eller ved å kontakte jordskifteretten lokalt.