Håndgivelse

I.Generelt. Hva det innebærer?


Salg av vassdrag skjer ofte ved at fallkjøperen får en håndgivelse på fallrettighetene.
Håndgivelse innebærer derfor en førsterett eller en opsjon til å disponere over en rett eller et areal i samsvar med de fastsatte vilkårene for dette

Håndgivelsen medfører ikke sjelden rett å utnytte den innen en bestemt frist. Dette innebærer at kjøperen står fritt til å unnlate å kjøpe fallet innenfor den frist håndgivelsen setter.

Dersom fristen for å gjøre bruk av eller benytte seg av håndgivelsen er utgått, faller etter vanlig forståelse denne førsteretten bort.

Motsatt gjelder at dersom en innen fristen vil benytte seg av den rett som håndgivelsen er,
er dette en ubetinget rett på kjøperens hånd.

Før industrikonsesjonsloven av 1917 var det ingen begrensning på håndgivelsene; de var mao. evigvarende. Ved denne loven kom det inn en bestemmelse om at håndgivelse med rett til kjøpe eiendomsrett eller rettigheter til vannfall, taper sin gyldighet etter 5 års varighet.

Håndgivelsen representerer således første skritt på veien til overtakelse av aktuelle eiendom eller rettigheter. Den etterfølges derfor av avtale om kjøp eller endelig kontrakt der de mer detaljerte bestemmelser for og om overtakelse er meislet ut.


II. Bruken av håndgivelser i dag.

Bruken av håndgivelser i betydningen av førsterett til utnyttelse av et areal, er like relevant i dag som tidligere selv om betegnelsen håndgivelse nok er på hell.
Behovet for å sikre seg arealer og retter ut fra et behov for langsiktig planlegging av et område, sikres gjennom opsjonen som håndgivelsen representerer.

III. Virkningen av eldre håndgivelser ved småkraftutbygging i dag.

Ved småkraftutbygging vil en kunne støte på håndgivelser fra før 1917. Disse håndgivelsene er som nevnt ovenfor tidsubegrenset. Ved utbygging i dag vil disse håndgivelsene i prinsippet være gjeldende; i alle fall for tinglyste håndgivelsers vedkommende.

Selv om dette er utgangspunktet må håndgivelsene underkastes en vurdering og prøving i lys av de omstendigheter disse er gitt under.

De konkrete forhold kan således ligge slik an at den opsjonen som håndgivelsen representerer må eller kan ansees bortfalt. Hvor håndgivelsen er avløst av en kjøpekontrakt mellom partene og derfor er bindende for begge parter, er dette et viktig bidrag til avklaringen av på hvilken hånd eller eiendom fallrettighetene ligger. Uansett vurderingen av dette må det også foretas en bredere vurdering der andre relevante historiske dokumenter hensyntas for avklaringen av rettigheter til fall.