Spør en jordskifter

Verdien av eiendom endrer seg over tid og vi er nå inne i en periode hvor eiendomsverdiene er svært høye. Det er derfor viktig at man som grunneier får god veiledning i spørsmål om hva man eier og hvordan man kan disponere det man eier.

Tradisjonelt er det advokater som har bistått parter i eiendomssaker og -tvister. I tillegg har mange saker blitt løst gjennom behandling i jordskifteretten.

Du som er grunneier har nå flere muligheter!

Fremdeles kan du søke bistand hos advokaten. Men det er også en ny gruppe med jordskiftekandidater som du kan få veiledning og hjelp av. Fremdeles er også jordskifteretten en viktig arena for konfliktløsing. I jordskiftesaker har partene i stor grad vært selvprosederende, men det er stadig flere som nå velger å la seg representere gjennom en prosessfullmektig. Ofte er det advokater som har fått disse oppdragene, men merk deg at også jordskiftekandidater med godkjenning som rettshjelpere kan prosedere saken din i jordskifteretten.

Utdannelsen til en advokat består av å ta juridikum, et 6-årig studium som berører et mangfold av juridiske tema. For å belyse bredden nevner jeg: tingsrett, strafferett, entrepriserett, trygderett mfl. Etter studiet må vedkommende ha en viss erfaring før vedkommende kan bli tildelt advokatbevilgning.

En jordskiftekandidat har master (tidl. hovedfag) i eiendom. Utdannelsen gis ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (tidl. Norges Landbrukshøgskole) og er 5-årig. Hele studiet består av ulike grunnfag, mellomfag og hovedfag som er relatert til eiendom og juss. Eksempler på fag som inngår i studiet er: verdsetting, tingsrett, ekspropriasjon, plan- og bygningsrett, jordskifteprosess, sivilprosess, forhandlinger, skogtaksering, jordbunnslære, eiendomshistorie, foretaksøkonomi mv.

Jeg er selv en jordskiftekandidat som driver et rådgivningsfirma innen eiendomsjuss og er godkjent for å prosedere jordskiftesaker i rettsapparatet.

Jeg mener jordskiftekandidatens kompetanse er svært høy innenfor rettsområdet "fast eiendom rettsforhold". Jeg og mine kollegaer i DEKAR as bistår daglig grunneiere med saker. Noen vil ha vår faglige vurdering av et rettsforhold/en rettstilstand for eksempel "Hvor mye av fallet eier jeg?" Noen bistår vi i forhandlinger. Noen ønsker forslag til avtaleformular. Noen bruker oss som prosessfullmektig i jordskiftesaker, og noen bruker oss som rådgivere i saker de fører selv.

Jeg vil ikke med dette si at advokater er svake på eiendomssaker, men jeg vil si følgende:

  • Advokatens utdanning er generell versus jordskiftekandidaten sin som er spesiell.
  • Arbeidserfaring er avgjørende for kompetanse. Dersom advokaten har arbeidet mye med jordskiftesaker, tingsrett, ekspropriasjon mv., så har vedkommende god kjennskap til fagområdet eiendom. Jordskiftekandidatens arbeidserfaring er normalt relatert til eiendomssaker i sin helhet, så som jordskifte, grunnerverv, forhandlinger, ekspropriasjon og tingsrett.
  • Advokatenes styrke ligger i det å kunne føre en god prosess for ordinære domstoler. Jordskiftekandidatens styrke liger i det å kunne finne praktiske gode løsninger for vanlige folk. Vi er løsningsorienterte, men samtidig opptatt av å finne en objektiv og rettslig riktig løsning for begge parter i saken.

Vi har merket oss at Småkraftforeningen har inngått en samarbeidsavtale med et advokatfirma. Jeg vil herved utfordre foreningen til også å forhandle fram en samarbeidsavtale med et jordskiftefirma. På den måten vil dere synliggjøre medlemmenes frie rett til å velge.

Så neste gang du har uklarheter med eiendomsforhold, husk at du nå kan velge om du vil kontakte en jordskiftekandidat eller en advokat. Det er en rekke jordskiftefirma som gjerne bistår deg. Du finner dem på www.njkb.no. Og vår kompetanse kan ha stor verdi for deg!