DEKAR forhandler frem eiendomsavtaler, håndterer spørsmål om arealbruk og er aktive rådgivere innen eiendomsjuss. Våre oppdragsgivere er både private og offentlige grunneiere.

____________________________________________________________________________________________________________________

En enkel DD (due diligence /gransking) før eiendomskjøp kan lønne seg!

DEKAR bistår utbyggere og private i vurdering av tomtegrenser, arealstatus og gjennomgang av evt. rettigheter/ forpliktelser før kjøp av eiendomsgrunn til næring eller bolig/ fritid.


I takt med tiden får rettigheter en større plass i spørsmål omkring kjøp av eiendomsgrunn. Vi i DEKAR ser at det blir stadig spørsmål omkring gamle rettigheter som er tinglyst på eiendommer.


Dette kan være rettigheter som en kan synes og tro er uhensiktsmessig og ikke passer inn i tiden i dag.


Det er ytterst viktig å få klarert dette på forhånd. Vi opplever stadig tvister på grunn av at det ikke er gjort godt nok grunnarbeid. Rettigheter kan være type negative servitutter som kan komme i veien for planlagt utbygging.


Det kan være verdt å engasjere oss for en kontroll før en avtale inngås.


DEKAR har spesialisert seg på å granske dokumenter og rydde i eiendomsforhold. Vi ser bildet med plan og bygningsrett, rettighets - og grunnerverv/ ekspropriasjonsretten, og har kompetanse på verdsetting.


For å komme i havn med de avtaler en ønsker å oppnå, er det alfa omega at den som forhandler har fagkunnskapen.


En enkel kontroll gjort av oss kan avdekke utfordringer - i verste fall tvister som du som privatperson eller profesjonell ikke er tjent med å bli part i.

_____________________________________________________________________________________________________________________

DEKAR vurderer fortløpende behovet for flere ansatte

Engasjerte jurister og jordskiftekandidater som søker nye utfordringer, er velkommen til å sende CV.

Sendes til: anita@dekar.no

Mer om våre ansatte kan du se på om Dekar.

____________________________________________________________________________

Problemer med privat vei?

Kjøring på private veier kan skape konflikter. Hundre tusen km med privat veg i Norge, brukes som boligveier, hytteveier, driftsveier i landbruket og skogbruk med mer. Ofte blir veien brukt i kombinasjon med flere formål. At det oppstår uenigheter omkring bruken av disse veiene er derfor ikke rart.


Vanlige problemer med private veier er:

 • Hvem har rett til å bruke veien?
 • Hvem har ansvar for vedlikehold?
 • Hvordan fordele utgifter til vedlikehold?
 • Hvilken standard skal veien opprustes til?
 • Hvordan organisere seg?
 • Hvilke bruksregler skal vi ha for veien?
 • Hvordan få inn penger fra uvillige?
 • Hva med innpåkjøp fra nye veibrukere?

Heldigvis løses de aller fleste problemer i minnelighet. Alternativt lar man problemet vedvare uten å finne en løsning. I mange av problemene kan imidlertid jordskifteretten gi det endelige svaret på det omstridte tema. Jordskifteretten er nemlig en særdomstol innenfor fast eiendom, som har i oppgave å være en problemløser.

Bruksordning og felles tiltak er benevnelsen på to sakstyper i jordskifteretten. Grunneiere eller veibrukere kan kreve at jordskifteretten fastsetter regler for nye og etablerte veier.


Sakene går ofte ut på å:

 • Avklare rettsforhold
 • Organisere veilag med vedtekter
 • Gi regler for bruken av veien
 • Fordele kostnader til standardheving og vedlikehold
 • Angi regler for innpåkjøp
 • Gi regler for omlegging/bygging av nye veier.

Sluttproduktet er ei rettsbok som angir retter og plikter knyttet til veien. Jordskifteretten sørger for tinglysning på den enkelte eiendom, og sakene får rettskraft. Det vil si at alle involverte blir pålagt å følge de fastsatte regler.